Đơn xin bảo lưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: Giám đốc học viện

                 Ban đào tạo

Em tên: ………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………………………

Học viên khóa: …………………………………………………………………………………………..

Hiện là học viên lớp ………………………………………………………………

Nay em làm đơn này kính xin Giám đốc học viện, Ban đào tạo cho phép em bảo lưu kết quả học tập từ ngày….tháng …năm… đến ngày….tháng …năm……

Sau này xin được tiếp tục học Khóa sau khai giảng ngày ………………………

Lí do: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Học viện và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Học viện xem xét và giải quyết.

 

 

   …….., ngày …. tháng …. năm 20….

Xác nhận của Học viện

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Đăng kí tư vấn

    Tư vấn: 0973.511.204